DERNEK TÜZÜĞÜ

 

 

 

1989 DEVRESİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI

Madde 1- Derneğin Adı: “1989 DEVRESİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ”dir.

 

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2- Derneğin yerleşim yeri Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak Fidan Apt.No: 23/3 Kızılay-Çankaya adresi, merkezi ise Ankara ilidir. Dernek ülke içinde il ve ilçelerde şube açabilir.

 

DERNEĞİN SİMGESİ VE RENKLERİ

Madde 3-Derneği temsil eden renkler; KIRMIZI ve BEYAZ’dır. Genel kurul kararı ile derneği temsil eden bir simge belirlenebilir.

 

DERNEĞİN AMACI

Madde4-       Üyelerinin, aile ve çocuklarının;

1-Sağlık, sosyal ve ekonomik dayanışmasını sağlamak.

2-Üyeler arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik tesis ettirmek ve devam ettirmek.     

3-Gerek izleyici olarak ve gerekse sporcu olarak katılacakları sportif etkinlikler organize etmek,

4-Dernekçe yapılacak düzenlemelerle üyelerin zamanlarını olumlu etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak.

5-Derneğin şubelerinin açılmasına ve faaliyetlerinin etkinliğin artırılmasına öncülük ederek, tesis ve binalar yapmak, lokal açmak.

6-Derneğimiz amaçlarına uygun hareket eden diğer kurum, kuruluş ve derneklerle iş birliği yapmak.

7-Üyelere ve ailelerine; ölüm ve mağduriyetlerinde, Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde yardımda bulunmak.

8-Üyelerin ve ailelerin kültürel gelişmelerini ilerletmek, eğitim ve öğretim noksanlarını tamamlamak, müzik ve benzeri güzel sanatlar konusunda eğitilmelerini sağlamak için kurslar ve seminerler düzenlemek.

 

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Madde 5- Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemeleri ile gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını üyelerine ve kamuoyuna duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi her türlü süreli ve süresiz yayını çıkartmak.

 

2-Derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerektiğinde kermes, kurs, seminer, panel ve konferans, eğitim, spor vb. gibi etkinlikler dahil olmak üzere bu kapsamdaki her türlü faaliyeti yürütmek.

 

3-Üyelerimiz ve diğer sivil toplum kuruluşları arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi, iletişimin arttırılması ve devam ettirilmesi için panayırlar, festivaller, açık-kapalı salon toplantıları, yemekli toplantılar, piknik, gezi vb. gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile düğün ve sünnet merasimleri düzenlemek, düzenlenen etkinliklere iştirak etmek ve üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

 

4-Üye çocukları başta olmak üzere gerektiğinde öğrenim gören yardıma muhtaç ve başarılı öğrencilerine araç, gereç, giyim vb. gibi her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunup, burs temin etmek, ayrıca, tahsil çağındaki öğrencilerimizin ve gençlerimizin bilişsel, zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayıcı eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve gerekmesi halinde bu faaliyetler için eğitim tesislerini açmak.

 

5-Üyelerimizin sağlık, eğitim vb. gibi problemleri ile ilgilenip, çözümler araştırmak ve özellikle çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler ve maddi durumu iyi olmayan dezavantajlı durumda olanlara yardımcı olmak.

 

6-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel içerikli araştırma, eğitim, danışmanlık ve proje geliştirme-uygulama faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, bu kapsamdaki projeleri gerçekleştirmek üzere destekleyici kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili yerlere başvuruda bulunmak.

        

7-Üyelerimizin kendileri, aile fertleri veya yakınlarından vefat edenlerin olması durumunda cenaze ve defin işlemlerine yardımcı olmak.

 

8-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

 

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

 

10-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek ve bunların yetkili kişilerce tahsil edilmesini sağlamak.

 

11-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

 

12-Gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, aynı amaç ve hedefler için kurulmuş ve kurulacak olan dernekler ile ortak amaç doğrultusunda yardımlaşma ve iş birliği ve ortak çalışma yapmak.

 

13-5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

 

14-Gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği ve ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla işletme ve tesisler kurmak.

 

15-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

Madde 6- Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

 

SİYASET YASAĞI

Madde 7- Dernek hiçbir siyasi kuruluşa bağlı olmadığı gibi, dernek içinde de hiçbir şekilde siyasetle uğraşılmaz. Dernek milli birlik ve beraberliği bozmayı hedefleyen her türlü oluşuma karşıdır.

 

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 8-1989 devresi mensupları ile 1989 devresine mensup olup da vefat edenlerin anne, baba, eş ve çocuklarından fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyıp, yönetim kurulunca uygun görülenler ile üyelerden en az 10’unun üyeliğe teklif ettiği her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

 

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Alınan karar yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine Yönetim Kurulu kararının alındığı tarih itibariyle üye olarak kaydedilir.

 

            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

   Asil üyelik koşulları kendi ülkelerindeki mevzuata uygun olan yabancı uyruklular ile Türk Cumhuriyetleri Mensuplarına ve dernek amaçlarına uygun çalışma yapanlara, toplum ve çevre için yararlı hizmette bulunanlar ile bilim adamlarına, Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlara, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik verilebilir.

 

            Onur üyeleri, Genel Kurul toplantılarına konuk olarak katılabilirler, derneğin imkânlarından faydalanabilirler, aidat ödemezler ve oy kullanma hakkına sahip değildirler.

 

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 9- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurul’da bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

ÜYE AİDATI

MADDE 10- Üyelerden genel kurulca belirlenen miktarda giriş ücreti ve yıllık üyelik aidatı alınır. Aidat miktarı, üyenin yılın hangi ayında üye olduğundan bağımsız olup, sabit bir miktardır. Giriş ücreti ve yıllık üyelik aidatı miktarlarını artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Genel kurul alacağı kararla, giriş ücreti ve yıllık üyelik aidatın belirlenmesi konusunda yönetim kurulunu yetkilendirebilir.

 

         Derneğe üye olarak kabul edilenler giriş ödentisi ve yıllık aidatlarını kendilerine bildirilen karar tarihinden itibaren iki ay içinde, üyeliği devam edenler ise yıllık aidatlarını yılın ilk iki ayı içinde defaten ödeyeceklerdir.

 

            Giriş ödentisi veya yıllık aidatını üye olarak derneğe kabul edildiği tarihten itibaren iki ay içinde ödemeyen üyeler ile yıllık aidatını yılın ilk iki ayı içinde ödemeyen üyeler, 8’inci Maddede belirtilen yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılmak suretiyle Yönetim Kurulunca ikaz edilecektir.

 

            1989 devresi mensuplarından daha önce vefat etmiş olanların derneğe üye olan anne, baba, eş ve çocukları ile dernek üyesi iken vefat eden asil üyelerin derneğe üye olan anne, baba, eş ve çocuklarından üyelik aidatı alınıp alınmayacağı Yönetim Kurulunun vereceği karar ile belirlenir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 11- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 

            Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ancak üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 12-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

3-Giriş ödentisi veya üyelik aidatını bu tüzükte belirtilmiş olan son ödeme tarihinden itibaren bir takvim yılı içerisinde ödememek.

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 

   Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

 

            Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

 

DERNEK ORGANLARI

Madde 13-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

1-Genel kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA YERİ, ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 14-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

            Genel kurul:

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

            Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

   Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

               Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

               Toplantı yeri dernek merkezinin bulunduğu yerdir.

 

            Çağrı Usulü

 

            Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

   Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

   Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

   Toplantı Usulü

 

               Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

   Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

   Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

   Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

   Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

   Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

   Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

   Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

               Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 15- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

   Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 

               Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

   Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

 

   Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

 

   Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyon ve birliklere katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin feshedilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

   Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

   Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

        

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17-Yönetim Kurulu, Dokuz asıl ve Dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

   Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. 

 

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

            Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi bir ay içerisinde Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

        

            Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. üye aidatlarını ve yapılacak bağışları toplamak.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

11-Dernek tüzüğünün ve Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

            Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

        

            Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

               Denetim kurulu derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

               Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

DERNEK ŞUBELERİ

MADDE 19- Dernek, Merkez Genel Kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şubelerin en az 100 üyesi olmalıdır. Merkez Genel Kurulu’nca şubenin açılacağı yerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

 

            Şube aidatları şubece toplanarak merkeze gönderilir. Merkez Yönetim kurulundan yetki alınmak kaydıyla Harcama belgeleri karşılığında şube harcamaları Merkez yönetim kurulunca karara bağlanır.

 

ŞUBE GENEL KURULU VE GÖREVLERİ

MADDE 20-

1- Şube Genel Kurulu, Şube Genel Kurulu’na katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.

2- Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, iki yılda bir Ocak ayı içerisinde yapar.

3- Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer.

4- Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler ve gerektiğinde denetlemesini yapar.

5- Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

6- Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar verir.

7- Mevzuatta Şube Genel Kurulu’nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ

MADDE 21-

1- Şube Genel Kurulu’nca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler iki yıllık süre için seçilirler.

2- Genel Kurul’u takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir.

3- Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararların, Karar Defteri’ne yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube Genel Kurulu’na sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.

4- Dernek şubeleri, genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.

5- Mevzuatta Yönetim Kurulu’nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

ŞUBE DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ

MADDE 22-

1- Şube Genel Kurulu’nca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bir sonraki olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

2- Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

3- Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

4- Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

5- Mevzuatta Denetleme Kurulu’nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

MADDE 23- Şubeler dernek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her 10(on) üye adına seçilecek bir delege de seçimlik delege olarak temsilen Genel Kurul’a katılma hakkına sahiptir.

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 24-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

 

1-Üye Aidatı.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans vb. gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.  

        

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 25-Defter tutma esasları:

 

    Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 

  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

 

  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

  Tutulacak Defterler

 

            Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

  (a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

(b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

  Defterlerin Tasdiki

 

  Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

  Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

  İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliğine EK- 16)’da gösterilen biçimde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlerler.

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 26-Gelir ve gider belgeleri;

 

  Dernek gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için (Dernekler Yönetmeliğine Ek-13’te yer alan) Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 

  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliğinde bulunan Ek-14’te yer alan) Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te yer alan) Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler; (Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen) biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

  Yetki Belgesi

 

  Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

  Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

  Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

 

  Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

 

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 27-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ       

Madde 28-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

  Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

               Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen kırkbeş gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

            Taşınmazların Bildirilmesi

 

  Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

  Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

 

  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

  Değişikliklerin Bildirilmesi

 

  Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

  Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen kırk beş içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 29-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 30-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

               Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 31-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 32-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

   Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 33-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

  Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

  Tasfiye İşlemleri

 

  Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde 1989 DEVRESİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ”   ibaresi kullanılır.

 

  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse öncelikle Mehmetçik Vakfına olmadığı takdirde derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 34-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

               Bu tüzük 34 (OtuzDört) maddeden ibarettir.

 

 

 

Özden ÇELİK

Yönetim Kurulu Başkanı

A. Tanju TOP

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Fatih HERDEM

Yönetim Kurulu Üyesi/ Sekreter

 

 

Mustafa GÜRSOY

Yönetim Kurulu Üyesi/ Sayman

D. Hüseyin GÜRSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut ALTUN

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa GÜRSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksel MART

Yönetim Kurulu Üyesi

Yener YİĞİT

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

04b_ek-c_09-07-2021_tarihli_tuzuk_-word-1.pdf dosyasını indirmek için tıklayın!